Home QORII BEEKKUMSAA AFAAN OROMOO

QORII BEEKKUMSAA AFAAN OROMOO

Qaaxaar keessatti masjiidni Mobaayil(socho'aa) tahe Hojii irra Oole. Masjiidni kun Iddoo Masjiidni hin jirretti namoonni salaata Salaatuu yoo barbaadanii iddoo dhaban Mobaayila isaanii Olbaafatanii telephoona bilbiluudhaan Masjiidni akka isin bira dhufu godhuu dandeessan. Kun akkana dhaabbanni Ahlal kheyrii Muslimaa SHEIKH EID MAHAMMAD AL- THANI jedhamuun beekkamu Makiinaa Akka Masjiidaatti iddoo masjiidni...
1.Guyyaa kee Salaata fajrii salaatuunii fii Zikrii ganamaa godhuun jalqabi. Guyyaa sanitti oolmaa gammachuu oolta, osoo rakkoonuu si mudatee Rabbiin si gargaaraa. Zikrii heddummeessi hanga Sheeyxaanni garaan gubaatee waan of godhu dhabutti3.Du'aayii godhatuu hin dhiisin. Du'aayiin funyoo jahannama irraa ittiin balchomtuudha. Rabbiin naaf hin godhu jettee Rabbiin irraa abdii...

JECHOOTA HAYYOOTA

Waa shaan waa dura itti fayyadami. ~ Jireenya kee du'aa keetiin dura. ~ Fayyaa kee dhibamuu keetiin dura. ~ Dargaggummaa kee dulluma keetiin dura. ~ Qabeenya kee hiyyoomuu keetiin dura. ~ Yeroo bilisaa hojiin qabamuu keetiin dura. ==Waa sadi (namni) hunduu ni hawwa. Beekkumsa Qabeenya Fayyaa ==Waa sadi Jaalalaan qabaachuu barbaachisa: Abbaa taayitaa Dhibamaa Dubartii Waa...
( TEETH DAMAGING FOODS ) Nyaata ilkaan keenya miidhan ( Teeth damaging foods) 1. Karamellaa (Candies) 2. Loomii yoo baay'isnee fayyadamne (Too many lemon) 3. Chiipsii dinnicha irraa hojjatamu ( Frequent potato chips) 4. Buna sukkaaraan yoo baay'isne. (Coffee with sugar) 5. Alkoolii baay'isuu(Too many alcohols) (waan afaan gogsuuf) 6.Dhugaatii sukkaara olka'aa (Sugary drinks) ofkeessaa qaban yeroo...

FAYYAA

KINTAAROOTII/HEMORRHOIDS   Kintaarootiin maali? Akkamiin namatii dhufa? Falli Isaa hoo maali? ** Kintaarootiin rakkoo fayyaa yogguu hiddootni dhiigaa munnee/hudduu (rectum) keessatti argaman dhita'an fi mada'aan nutti dhufuudha. ** Dhita'uu fi mada'uu hiddoota dhiigaa munnee keessatti argaman kan kintaarootii nutti fiduuf wantoota sababa ta'an: 1. Dhiiga qaamota gara gadiitii gara onneetti kan geessu hiddi dhiigaa guddichi...